Novac.ba | Homepage

Visa Classic Revolving

Brend:
Visa
Tip:
Kreditna kartica
Korisnici:
Stanovništvo
Dnevni limit:
do KM
Brend Kartice: Visa
Rok trajanja: 4 mj.
Rok trajanja reizdavanje: mj.
EKS: 0%
NKS: 0%
Otplata duga:
Preporuka: -1
Godišnja članarina: 20 KM KM
Naknada za izdavanje: 30 KM
Naknada po transakciji: (KM)
Kreditni limit: 0
Ostali podaci:
Uslovi izdavanja: Visa Classic karticu može da dobije svako fizičko lice koje zadovoljava kriterijume Banke, podnošenjem Zahtjeva za izdavanje Visa Classic kartice, kao i potpisane potrebne dokumentacije i sredstava obezbjeđenja.
Potrebna dokumentacija: Klijent uz zahtjev traba da dostavi sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za kreditnu karticu
 • Kopija lične karte ,
 • Potvrda o prebivalištu CIPS ili original račun režija na kome se navodi adresa stanovanja (telefon, struja, grijanje.),

  Dokaz o izvoru prihoda koji mogu biti:

 • Potvrda o stalnom zaposlenju i visini prosječne plate,
 • Platne liste za posljednja tri mjeseca,
 • Rekapitulacija plaćenih poreza i doprinosa na plate zaposlenih, ovjerena od strane banke, koja je izvršila nalog preduzeća u kojem je klijent zaposlen,
 • Posljednji ček od penzije ili invalidnine,
 • Neki drugi dokaz o ostvarenim prihodima.
 • Potvrda o stalnom zaposlenju i visini prosječne plate za jemca/jemce (po potrebi),
 • Zahtjev za karticu, zajedno sa opštim pravilima, je definisan Uputstvom za rad sa Visa platnim karticama