Novac.ba | Homepage

Visa Classic

Brend:
Visa
Tip:
Kreditna kartica
Korisnici:
Stanovništvo
Dnevni limit:
do KM
Brend Kartice: Visa
Rok trajanja: mj.
Rok trajanja reizdavanje: mj.
EKS: 0%
NKS: 0%
Otplata duga:
Preporuka: -1
Godišnja članarina: KM
Naknada za izdavanje: 0 KM
Naknada po transakciji: (KM)
Kreditni limit: 10
Ostali podaci:
Uslovi izdavanja:
 • da je podnosilac zahtjeva punoljetan
 • da je državljanin BiH
 • da ima stalno zaposlenje na teritoriji BiH
 • da je platežno sposoban
 • minimalna plaća je KM 300,00
 • da firma žiranata i podnosioca zahtjeva redovno isplaćuje plaće
 • Potrebna dokumentacija:
 • kopiju lične karte i CIPS-a podnosioca zahtjeva (za sve tipove kreditnih kartica)
 • kopiju lične karte i CIPS-a žiranata (za prva dva tipa kreditne kartice)
 • platnu listu zadnja tri mjeseca podnosioca zahtjeva ili potvrdu firme o prosječnoj isplaćenoj plaći (za prva dva tipa kreditne kartice)
 • platnu listu zadnja tri mjeseca žiranata ili potvrdu firme o prosječno isplaćenoj plaći žiranata (za prva dva tipa kreditne kartice)
 • bjanko mjenicu ili ček potpisanu od strane ovlaštenog lica u firmi u kojoj je tražilac kredita zaposlen (za prva dva tipa kreditne kartice ukoliko postoji samo jedan žirant)
 • kopija ugovora o namjenskom depozitu (za treći tip kreditne kartice I)