Novac.ba | Homepage
Koja je razlika između nominalne i efektivne kamatne stope?

Koja je razlika između nominalne i efektivne kamatne stope?

0 Comments 🕔12.May 2014

Postoji nekoliko vrsta različitih tipova, definicija i načina obračuna kamatnih stopa na finansijskim tržištima.

Nerijetko, i finansijski stručnjaci budu zbunjeni kada se barata terminima koji su gotovo istovjetni, a odnose se na različite stvari ili se odnose na različite stvari ali su u suštini sinonimi. Naime, često, u svakodnevnoj upotrebi pogrešno koristimo određene termine ili ih stavljamo u pogrešan kontekst. Jedan od takvih primjera je efektivna kamatna stopa.
Efektivnu kamatnu stopu treba razlikovati od nominalne (obične) kamatne stope, pogotovo kada potpisujemo ugovor o kreditu ili oročenju depozita sa finansijskom institucijom.

Efektivna kamatna stopa detaljnije objašnjava stvarne troškove vezane za kredit pod određenim uslovima ili stvarni prinos koji se ostvaruje na oročen depozit.

Najkraće rečeno, efektivna kamatna stopa je trošak za zajmoprimca ili povrat na depozit nakon što se svi troškovi i naknade vezane za kredit ili depozit uključe u kalkulaciju kamatne stope. Dakle, efektivne kamatne stope su zapravo važnije od nominalnih kamatnih stopa koje nude banke, jer efektivne kamatne stope omogućavaju klijentima da uporede troškove sličnih proizvoda ili usluga među bankama.

Takođe, olakšavaju im da uporede troškove ili povrate na proizvode ili usluge koji imaju različite naknade i druge uslove. Ilustracije radi, efektivna kamatna stopa je pokazatelj koji će pravilno uporediti efektivne troškove kredita,koji ima nominalnu kamatnu stopu od 7% i nema naknada, i kredita nominalne kamatne stope od 6,5%, ali ima naknadu za obradu kredita od 200 KM i godišnju naknadu za vođenje kredita od 50 KM. Ako biste birali između ova dva modela otplate, prva opcija bi imala manju efektivnu kamatnu stopu.

Faktori koji (ne) utiču na obračun efektivne kamatne stope

U obračun efektivne kamatne stope uključuju se:
Nominalna kamatna stopa  je ona koju banka navodi kao kamatnu stopu u ugovoru. Nominalnoj kamatnoj stopi banka daje najveći publicitet i klijenti najviše pažnje obraćaju upravo na tu stopu. Međutim, kada se uključe ostali troškovi vezani za kredit, efektivna kamatna stopa koju plaća klijent, često je veća od one koja je navedena kao nominalna kamatna stopa.
Vremenski raspored kamatnih plaćanja (frekvencija kapitalisanja, isplata ili uplata). Što je učestalije „kapitalisanje“, viša je efektivna kamatna stopa.

Naime, efektivna kamatna stopa se obračunava po formuli u Excelu =((1+i/n)^n)-1

Gdje je:

e = efektivna kamatna stopa;
i = kamatna stopa
n = broj kapitalisanja u godini

Prilikom računanja efektivne stope takođe treba uzeti u obzir sve troškove i naknade koji se plaćaju za obradu i dobijanje kredita ili za oročavanje depozita i buduće troškove, naknade i promjene u cijeni koji se moraju platiti u toku trajanja ugovora. Takođe, treba voditi računa i o stavkama koje ne utiču na obračun efektivne kamatne.

To su, na primjer: Troškovi koji nisu vezani za kredit ili depozit. Pri dobijanju hipotekarnog kredita klijenti moraju platiti naknadu za registraciju imovine. To je trošak za transakciju koja je vezana za imovinu i sa ovom činjenicom klijenti trebaju biti upoznati jer moraju imati novac za plaćanje ovih ostalih troškova vezanih za imovinu.

Troškovi i cijene koji se ne mogu predvidjeti u trenutku kada se sklapa ugovor. Naime, u obračun efektivne kamatne stope se uzimaju u obzir samo oni troškovi koji se mogu predvidjeti u momentu pregovaranja. Ove okolnosti igraju značajnu ulogu za proizvode poput kredita s promjenljivom kamatnom stopom kao i za kredite i depozite u stranoj valuti.

Krediti s promjenljivom kamatnom stopom

U slučajevima kredita ili depozita sa promjenljivom kamatnom stopom, klijentima se ističe efektivna kamatna stopa u momentu dogovaranja kreditnog ugovora. Međutim, pretpostvka je da se u tom trenutku kamatna stopa na kredit neće promijeniti tokom trajanja kredita. Ipak, klijent treba da shvati da banka ima pravo da promijeni stopu tokom trajanja kredita. Dakle, klijenti treba da imaju na umu da se kod kredita s promjenljivom kamatnom stopom efektivna kamatna stopa mijenja kada se promijeni nominalna kamatna stopa. Takođe, svaka promjena nominalne kamatne stope i njen uticaj na efektivnu kamatnu stopu biće saopštena klijentu prije nego što na snagu stupi novi obračun efektivne kamatne stope.
Najčešće, banka u ugovor uključuje osnovicu koja će se koristiti za izmjenu stope i učestalost mijenjanja stopu. Takođe, svaki put kada promijeni nominalnu kamatnu stopu, banka treba da izračuna novu efektivnu kamatnu stopu i da obavijesti klijente o novoj efektivnoj kamatnoj stopi.

Krediti u stranoj valuti:

U slučaju kada se upoređuju krediti u različitim valutama ili su indeksirani različitim valutama, klijenti teško mogu uporediti njihove efektivne kamatne stope.
Prije svega, promjene u nekim od deviznih kurseva mogu imati značajan uticaj na efektivnu kamatnu stopu.

Najslikovitiji primjer za ovo je efektivna kamatna stopa na kredite u švajcarskim francima, koji su bili veoma popularni prije nekoliko godina. U trenutku potpisivanja kreditnog ugovora, kamatna stopa je iznosila nekoliko procenata, a nekoliko godina kasnije iznosila je i preko 20 odsto. Sigurno ste čuli za ljude koji su nekoliko godina uredno izmirivali svoje obaveze po osnovu kredita, a nakon nekoliko godina (i promjene kursa franka u odnosu na konvertibilnu marku) iznos neotplaćenog dijela kredita je i dalje bio isti.

Radi boljeg shvatanja ovih dešavanja, neophodno je znati kako se prave kreditni otplatni planovi. Naime, odnos kamate i glavnice opada u korist glavnice, ali se od početka otplate kredita najveći dio rate odnosi upravo na otplatu kamate.
Dalje, promjene u deviznim kursevima su svakodnevne, i stoga je nerealno očekivati da banka unaprijed izračuna efektivnu kamatnu stopu i o tome obavijesti klijente kao što to može kod kredita sa varijabilnom kamatnom stopom. Ove efekte je moguće (djelimično) ublažiti ako klijenti unaprijed traže prikaze i objašnjenja za različite promjene deviznog kursa.

Primjeri o razlikama u EKS-u:

Prvi primjer: Kredit u iznosu od 10.000 KM se otplaćuje u 60 jednakih mjesečnih rata od 200,38 KM i nema drugih naknada i drugih plaćanja. Nominalna kamatna stopa u ovom primjeru iznosi 7,5 odsto na godišnjem nivou ili 7,64 odsto ako se obračunava i plaća polugodišnje.

Drugi primjer: Pretpostavka je da su svi uslovi isti kao u prethodnom primjeru. Dakle, isti iznos kredita sa istom otplatom tokom 60 mjeseci, ali sa uključenim troškovima obrade kredita od 100 KM u trenutku potpisivanja ugovora. Kada se doda ovaj trošak, efektivna kamatna stopa na kredit povećava se na 8,22 odsto.

Treći primjer: Pretpostavka je da su svi uslovi isti kao u prethodnom primjeru, ali su uključeni i dodatni troškovi za osiguranje koji iznose 250 KM. Plaćanja po ovom osnovu značajno povećavaju efektivnu kamatnu stopu. U praksi, ovakav iznos osiguranja jeste visok ali je iskorišten da prikaže koliki značaj naknade i troškovi mogu imati na efektivnu kamatnu stopu. U ovom primjeru, efektivna kamatna stopa je za 1,63 odsto viša od efektivne kamatne stope kredit iz prvog primjera.

Rezime:

Bankarske agencije u BiH zahtijevaju da se efektivna kamatna stopa obračunava korištenjem metodologije koja je propisana svim bankama i mikrokreditnim ogranizacijama za sve kredite i depozitne ugovore.
Efektivna kamatna stopa treba da bude jasno naglašena u ugovoru i u planu otplate.
Klijent treba da zna efektivnu kamatu prije potpisivanja ugovora
Stvarna efektivna kamatna stopa treba da je vidljivo naznačena u svim poslovnicama banaka kao i u promotivnim materijalima.
Ako se efektivna kamatna stopa promijeni iz bilo kog razloga, banka treba da obavijesti klijente o tome prije nego što nova efektivna kamatna stopa stupi na snagu.

 

Autor: Miloš Grujić, dipl. ecc.
@milos_grujic

Povezani članci

oglasi-test

oglasi-test 0

OGLASI: ------------------- -------------------

Smanjen trgovinski deficit

Smanjen trgovinski deficit 0

SARAJEVO - Savjet ministara BiH usvojio je Analizu spoljnotrgovinske razmjene BiH za period januar-septembar 2016.

‘Štampanje’ novca samo bi izazvalo destabilizaciju

‘Štampanje’ novca samo bi izazvalo destabilizaciju 0

Problemi Bosne i Hercegovine nisu monetarni, nego realni, zbog čega bilo kakvo "štampanje novca" ne

Komentari