Novac.ba | Homepage

Tekući račun

Tip računa:

Tekući račun
Naknada otvaranja:
0 KM
Mjes. održavanje:
0 KM
Maks. prekoračenje:
0 KM
Tip računa: Tekući račun
Mjesečno održavanje: 0 KM
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
EKS na prekoračenje: %
NKS na prekoračenje: 0 %
Stalna primanja:
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
Maksimalno prekoračenje: 0 KM
O računu:
Dodatne usluge:
Potrebna dokumentacija: Ovjerene kopije lične karte i CIPS prijava prebivališta podnosioca zahtjeva
Posebne usluge:
  • Banka može korisniku odobriti prekoračenje po tekućem računu u visini jedne plate – 100%, a maksimalno do 200% zadnje uplaćene plate uz potpisivanje bianco mjenice od strane Korisnika
  • Banka može korisniku odobriti prekoračenje u visini od 3 plate uz obezbjeđenje 1 (jednog) jemca uz potpisivanje bianco mjenice
  • Banka može odobriti prekoračenje po tekućem računu korisniku koji prima penziju preko Banke u visini od maksimalno jedne zadnje uplaćene penzije. Korisnici koji primaju penziju preko Banke, u trenutku odobrenja prekoračenja ne mogu biti stariji od 68 godina