Novac.ba | Homepage
Šta uraditi sa obveznicama ratne štete RS – Prvi dio

Šta uraditi sa obveznicama ratne štete RS – Prvi dio

0 Comments 🕔08.Apr 2014

Pravni osnov za emisiju obveznica RSRS

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ostvarivanju prava na naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine (Službeni glasnik RS, broj 103/05, 1/09, 49/09 i 118/09), uređeni su postupak, uslovi i kriterijumi za ostvarivanje prava na naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava. Za navedeni period fizička i pravna lica, po čijim tužbenim zahtjevima nije pravosnažno okončan sudski postupak za naknadu štete, kao i zahtjevima za naknadu štete podnešenim Pravobranilaštvu Republike Srpske, mogu svoje pravo ostvariti u skladu sa ovim zakonom. U suprotnom, njihov predmet će se ustupiti mjesnom i(li) stvarno nadležnom sudu.

Visina naknade štete usljed smrti ili nestanka bliskog lica predviđena je članom 15. pomenutog Zakona. Naknada nematerijalne štete invalidima do VII kategorije i invalidima sa stepenom manjim od 50 % za pretrpljene fizičke i duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti ili straha, predviđena je iznosima naznačenim članom 16. pomenutog zakona. Visina naknade materijalne štete iz člana 3. stav 1. ovog zakona utvrđuje se prema knjigovodstvenoj vrijednosti, odnosno vrijednosti oduzete imovine u vrijeme mobilizacije, odnosno prema fakturi ispostavljenoj organu, jedinici ili instituciji koje su oduzeli imovinu, s tim da se kod materijalno-tehničkih sredstava i opreme vodi računa o njihovoj vrsti, tipu i modelu, kao i dužini upotrebe prije mobilizacije i opštem tehničkom i fizičkom stanju.

Način izmirenja priznatog prava na naknadu štete po osnovu zakona regulisan je Zakonom o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjeg duga Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, 63/04, 47/06, 68/07, 64/08 i 34/09). Dakle, ratna materijalna i nematerijalna šteta predstavlja obavezu entiteta, a u Republici Srpskoj ove štete su izmirene u skladu sa Zakonom o unutrašnjem dugu.

Trenutno, unutrašnji dug Republike Srpske ukupno iznosi oko 1,7 milijardi KM, a od toga su procijenjene obaveze Republike Srpske po osnovu ratne materijalne i nematerijalne štete (RSRS) 600 miliona KM.

Obveznice ratne štete Republike Srpske

U skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 71/12) i Odlukom o emisiji obveznica Republike Srpske javnom ponudom, obaveze po osnovu emitovanih obveznica, predstavljaju apsolutnu i bezuslovnu obavezu Republike Srpske, međusobno su ravnopravne i smatra se da su u istom rangu sa svim drugim sadašnjim i budućim obavezama za čije izvršenje sredstva obezbjeđuje RS.

Do sada je Republika Srpska emitovala 19 emisija obveznica, po osnovu izmirenja unutrašnjeg duga i to:

Do dana objave ovog teksta, svi kuponi koji su dospjeli na naplatu su isplaćeni u zakonski propisanim rokovima. Važno je imati na umu da se sva sredstva za otplatu glavnice, kamate i drugih troškova u vezi sa emisijom, planiraju budžetom Republike Srpske i predstavljaju prioritetnu obavezu. Prema tome, rizik neizvršavanja otplate ukupnog duga Republike Srpske, a samim tim i obaveza po osnovu emisija obveznica, sveden je na najmanju moguću mjeru.

Ukratko, pravo na naknadu štete je priznato pravosnažnim sudskim odlukama ili vansudskim poravnanjima, gdje je tužena strana Republika Srpska ili jedinica lokalne samouprave i obaveze Republike Srpske se izmiruju obveznicama za izmirenje ratne štete. Sva fizička i pravna lica, koja potražuju nadoknadu za pretrpljene i prouzrokovane ratne štete, dobili su ili će da dobiju obveznice, odnosno dužničke hartije od vrijednosti, kojima će se gotovinska isplata prolongirati za dvocifren broj godina, ali će potraživan iznos dobiti sa kamatom od 1,5 % na godišnjem nivou na ostatak glavnice.

U praksi to znači da je Zakon o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjeg duga RS lex specialis u odnosu na Zakon o izvršnom postupku. Prema tome, sve pravosnažne sudske presude dostavljaju Ministarstvu finansija RS. Ministarstvo ih prikuplja u pojedinačne predmete, odnosno grupiše ih u emisije obveznica koje se kasnije emituju na Banjalučkoj berzi.

Emisija obveznica ratne štete RS (Primjer RSRS-O-A)

Vlada Republike Srpske je 19. juna 2008. donijela Odluku o regulisanju dijela unutrašnjeg duga Republike Srpske po osnovu pravosnažnih sudskih odluka i vansudskih poravnanja kojima je priznato pravo naknade materijalne i nematerijalne štete nastale u toku ratnih dejstava. Ovom odlukom započeta je praksa isplaćivanja nastale obaveze putem emisije obveznica.

Nakon emisije obveznica, lica koja dobiju obveznice mogu da:

  • unovče (prodaju) i dobiju novac ili
  • da čekaju 13-15 godina kako bi dobili navedeni iznos, i to ne odjednom, već u deset godišnjih isplata, uz godišnju kamatnu stopu od 1,5%, uz poček (grace period) od 3-5 godina.

Republika Srpska je do sada, emitovala osam serija obveznica ratne štete, u ukupnom iznosu od 318.848.546 KM (Tabela 1.).

Primjer obveznice ratne stete RS

Prva emisija obveznica ratne štete Republike Srpske (RSRS-O-A) registrovana je 30. juna 2008. godine. Vrijednost emisije iznosila je 40.764.722 KM uz nominalnu vrijednost jedne obveznice od 1,00 KM. Rok dospijeća obveznica je 15 godina uz grejs period od 5 godina. Kamatna stopa je 1,5 % i računa se na ostatak glavnice uz primjenu linearnog modela obračuna kamate, na osnovu stvarnog broja dana. Isplata kupona je jednom godišnje i kupon se sastoji od kamate i dijela glavnice (ukoliko je istekao grejs period).

Do sada su po anuitetnom planu isplaćene sve godišnje obaveze po kamatama – počev od 30. juna od 2009. godine zaključno sa 30.6.2013. Sljedeći kupon na dan 30.6.2014. obilježiće početak otplate glavnice obveznice (0,10 KM svake godine do dospijeća obveznice), i samim tim  će iznos kupona višestruko biti uvećan. Da bi lakše uočili bitne datume za ovu seriju obveznica treba obratiti pažnju na otplatni plan (Tabela 2).

Prikaz otplatnog plana obveznica ratne stete

U drugom dijelu teksta koji će biti objavljen sutra pročitajte o kupovini i ulaganju u obveznice ratne štete Republike Srpske.

Autor: Miloš Grujić, dipl. ecc.
@milos_grujic

 

Ostali članci iz ovog serijala:

Šta uraditi sa obveznicama ratne štete RS – Drugi dio

Šta uraditi sa obveznicama ratne štete RS- Treći dio

 

Napomena:

Autor nije ovlašteni finansijski savjetnik. Stavovi i zaključci navedeni u tekstu su izneseni s najboljom namjerom, nisu nužno jednaki stavovima institucije u kojoj je autor zaposlen odnosno njegovog poslodavca. Navedene informacije nisu preporuka za kupovinu ili prodaju određenih hartija od vrijednosti. Za takve savjete obratite se odgovarajućim profesionalcima. Autor ne odgovora za moguća pogrešna tumačenja sadržaja teksta. Da li neka hartija vrijedi više ili manje od tržišne vrijednosti, treba da odlučite sami sami. Investiranje u hartije od vrijednosti nosi određene rizike i svaki investitor sam snosi rizik za svoju investicionu odluku. Takođe, ni u kom slučaju, ne mogu predvidjeti kretanje.

Povezani članci

oglasi-test

oglasi-test 0

OGLASI: ------------------- -------------------

Smanjen trgovinski deficit

Smanjen trgovinski deficit 0

SARAJEVO - Savjet ministara BiH usvojio je Analizu spoljnotrgovinske razmjene BiH za period januar-septembar 2016.

‘Štampanje’ novca samo bi izazvalo destabilizaciju

‘Štampanje’ novca samo bi izazvalo destabilizaciju 0

Problemi Bosne i Hercegovine nisu monetarni, nego realni, zbog čega bilo kakvo "štampanje novca" ne

Komentari