Novac.ba | Homepage
U stečaj otišlo 57 privatizovanih preduzeća u Federaciji BiH

U stečaj otišlo 57 privatizovanih preduzeća u Federaciji BiH

0 Comments 🕔07.May 2014

Od ukupno 1.246 kupoprodajnih ugovora u privatizaciji 1.031 ili 82,74 % izvršeno, za 19 ili 1,53 % kupoprodajnih ugovora u toku su sudski postupci za raskid ugovora, dok je 57 privatizovanih preduzeća završilo u stečaju, podaci su Agencije za privatizaciju u FBiH iz izvještaja o kontroli izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije u BiH sa stanjem na dan 31.12.2013. godine.

U postupku privatizacije državnog kapitala preduzeća u Federaciji BiH zaključeno je 609 kupoprodajnih ugovora, a u postupku kupoprodaje imovine, dijelova ili udjela preduzeća i opštinskih poslovnih prostora 637 kupoprodajnih ugovora.

Od ukupno 609 ugovora za državni kapital preduzeća kod 468 ili 76,85 % ugovora su izvršene sve obaveze.

Između ostalog, obaveze investiranja (111,15 %), kao i prijema novih radnika (116,29 %), izvršene u većem obimu od ugovorenog.

Od ukupno 637 ugovora kupoprodaje imovine, dijelova ili udjela preduzeća i opštinskih poslovnih prostora kod 563 ili 88,38 % ugovora su izvršene sve obaveze.

Takođe, u većem obimu od ugovorenog izvršene su obaveze investiranja (133,76 %), kao i prijema novih radnika (107,68 %).

Treba istaći da postupak privatizacije u velikom broju preduzeća još traje jer od ukupno 609 kupoprodajnih ugovora za državni kapital preduzeća kod 51 ili 8,37 % u toku je izvršenje ugovorenih obaveza.

Od ukupno 609 ugovora, 73 ili 11,99 % kupoprodajnih ugovora je raskinuto. Kod raskinutih kupoprodajnih ugovora niti jedna od ugovorenih obaveza nije izvršena.

U slučaju privatizacije imovine, dijelove ili udjela preduzeća i opštinskih poslovnih prostora, od ukupno 637 ugovora, 13 ili 2,05 % kupoprodajnih ugovora je raskinuto. Najčešći razlozi za raskidanje kupoprodajnih ugovora su neizvršenje obaveze uplate kupoprodajne cijene (98,48%), neizvršenje obaveze investiranja (39,31 %), te neizvršenje obaveza preuzimanja zatečenih radnika (7,69 %), kao i prijema novih radnika (12,50 %).

Od ukupno 609 ugovora za državni kapital preuzeća, za 17 ili 2,79 % kupoprodajnih ugovora je pokrenut sudski spor za raskid ugovora, a od ukupno 637 ugovora za imovinu, dijelove ili udjela preduzeća i općinskih poslovnih prostora, sudski spor je pokrenut u 2 slučaja ili 0,31 % kupoprodajnih ugovora.

Stečajni postupak pokrenut je u 57 privatizovanih preduzeća.

 

Spisak preuzeća koja su otišla u stečaj:

KAP Tuzla (5 preduzeća) : „Tehnika“d.d. Lukavac, „Autosaobraćaj“ d.d. Banovići,

„Bosanka“ d.d. Kladanj, „Bosnaprevoz“ d.d. Doboj Istok, i „Živinicetrans“ d.d. Ţivinice.

KAP Bihać (17 preduzeća): „Amrateks“ B. Krupa, „Kombiteks“ Bihać, „Polietilenka“

Bihać, „Bosna“ Cazin, „Ţitoprerada“ Bihać, MT „Cazinka“ Cazin, DI „Ključ“ Kluč,

„Medic“ Cazin, ŠIP „Una“ B.Krupa, „Krupatrans“ B. Krupa, „Izgradnja“ Bihać, „Famos“

S. Most, „Novitet“ Bosanski Petrovac, DI „Sanica“ S. Most, DD „Obnova“ Ključ, DD

Krajinaputevi Bihać i „TKA“ Cazin.

KAP Zenica (23 preduzeća) : „Inpek“ d.d. Zenica, „Bosnaexspres“ d.d. Doboj-Jug,

„Dom štampe“ d.d. Zenica, „Zvečaj“ d.o.o.Tešanj, „Sretno“ d.d. Breza, „Bistrica“ d.d

Žepče, „Dionis“ d.d. Zenica, „Pilana“ d.d. Kakanj, Mahnjača d.d. Žepče, Ukus d.d.

Tešanj, Promet d.d. Olovo, Stolarija d.d. Zenica, „Sloga“ d.d. Tešanj, JP

„Autoprijevoz“ Tešanj„Zovko –metali“ d.d. Žepće, „Zenica-stan“ d.o.o. Zenica,

„Veterinarska stanica“ d.o.o. Zenica, „Autotrans“ d.d. Vareš, Krivaja d.o.o. Žepće, za

poduzeća / Ola d.d. Olovo, DIP Stupčanica d.d. Olovo, Polet d.d. Kakanj, DIP

Zvijezda d.d. Vareš / nije došlo do zaključivanja kupoprodajnog ugovora.

KAP Sarajevo (4 preduzeća ) : „“Alhos“, „Sarabon“, „UPI Invest“ i „Satex“.

KAP Mostar (2 preduzeća): „Tekstilni kombinat“ Mostar i „Ferosirovina“ Mostar J.Logor /po završetku ugovora/.

KAP Goražde (4 preduzeća) : „Transport“ Goražde-TMP, „Servistrans“ Goražde-

JPD,“ Aladža“ Ustikolina /završen stečaj/, Gradnja (stečaj u zvršnoj fazi)

KAP Livno i KAP Orašje (nema otvorenih stečajnih postupaka),

KAP Š. Brijeg i KAP Travnik, (nisu dostavljeni podaci).

APF Sarajevo ( 2 preduzeća) : nakon disolucije Konfekcije „Borac“d.d. Travnik, u TK „Borac“d.d. Zenica, i TK „Borac“d.d. Banovići, pokrenut je stečajni postupak.

Povezani članci

Poboljšana procjena rasta američkog BDP-a u trećem kvartalu

Poboljšana procjena rasta američkog BDP-a u trećem kvartalu 0

WASHINGTON - Američko gospodarstvo u trećem je kvartalu poraslo snažnije nego što se prvotno procijenilo

Smanjen trgovinski deficit

Smanjen trgovinski deficit 0

SARAJEVO - Savjet ministara BiH usvojio je Analizu spoljnotrgovinske razmjene BiH za period januar-septembar 2016.

Indeksi i dalje tonu, firme bježe sa berze

Indeksi i dalje tonu, firme bježe sa berze 0

BANJALUKA - Ukupan promet na dvije berze u BiH u prvoj polovini ove godine uzletio

Komentari